תקנון מועדון לקוחות שוק הנמל

1. מבוא והגדרות

“‘שוק הנמל” – שוק הנמל המקורה בהאנגר 12, נמל תל אביב.

“החברה” – חברת שוק האיכרים של תל אביב בע”מ ח.פ. 514046341, מרחוב דיזינגוף 253, ת”א ת.ד. 6439, המפעילה את שוק הנמל.

“מועדון הלקוחות” – מועדון לקוחות שוק הנמל אשר יהיה בבעלות החברה.

הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מופנים לשני המינים.

2. חברות במועדון לקוחות שוק הנמל

2.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנה יכול להירשם כחבר מועדון לקוחות שוק הנמל בעמדה הממוקמת בשוק הנמל, או באמצעות אתר האינטרנט של החברה הידוע בכתובת www.shukhanamal.co.il .

2.2 לקוח המבקש להצטרף למועדון לקוחות שוק הנמל יחתום על טופס הצטרפות למועדון בנוסח שיקבע על ידי החברה, והצטרפותו תאושר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3. הצטרפות כחבר במועדון הלקוחות והנפקת כרטיס חבר

3.1 לקוח שיצטרף למועדון הלקוחות יקבל כרטיס מועדון לקוחות “שוק הנמל” בצירוף מספר חבר מועדון (להלן: “הכרטיס”). הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.

3.2 במקרה בו חלה מניעה להשתמש בכרטיס עקב אובדן או גניבה, יהא על חבר המועדון להודיע על כך באופן מיידי לחברה, והחברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להנפיק כרטיס חדש לחבר המועדון. החברה תהא רשאית לחייב את חבר המועדון בתשלום עבור הנפקת כרטיס חדש.

3.3 תוקף הכרטיס יהא מוגבל לשנה אחת בלבד, והחברה תהא רשאית להאריך את תוקפו של הכרטיס על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובתנאים שיקבעו על ידה מעת לעת.

3.4 מתן ההטבות לחברי המועדון ייעשה בכפוף להצגת כרטיס החבר בטרם עריכת חשבון בגין רכישת המוצרים בבתי העסק בשוק הנמל.

4. הטבות מועדון לקוחות שוק הנמל

במשך התקופה בה יהיה הכרטיס בתוקף, חברי המועדון יהיו זכאים להנחות הבאות בבתי העסק בשוק הנמל (הנחות אלו יעודכנו מעת לעת ע”י החברה) :

זהות בתי העסק בשוק הנמל אשר יעניקו הנחות לחברי מועדון הלקוחות, שיעורי ההנחות שינתנו לחברי מועדון הלקוחות ומשך התקופות בהן תינתנה הנחות כאמור, יקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה תהא רשאית לשנותם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תמהיל בתי העסק שיעניקו הטבות לחברי המועדון ו/או את תמהיל המוצרים בכל אחד מבתי העסק לגביהם יינתנו הטבות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות בסעיף 4.1 לעיל יחולו אך ורק לגבי בתי עסק הפועלים במתחם המקורה של שוק הנמל, וזאת אף אם לבית עסק המקנה הנחות כאמור לעיל ישנו דוכן נוסף במתחם החיצוני של שוק הנמל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחריג את מועדי ההנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אין כפל מבצעים, ט.ל.ח.

5. מאגר מידע ועדכון פרטים של חברי המועדון

בהצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות, הוא מסכים לכך כי פרטים אשר יקבל מועדון הלקוחות מחבר המועדון, לרבות פרטיו האישיים ומידע בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע של החברה.

בהצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות, הוא מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לעשות במידע זה שימוש למטרות שיווק ומכירות של שוק הנמל, וכן לצרכי פנייה לחברי המועדון בכל אמצעי תקשורת, לרבות הודעות sms, דיוור ישיר, פקס., דואר, דואר אלקטרוני וכיו”ב, וכן למטרת משלוח דברי פרסומת, מתן הטבות וכיו”ב.

מוסכם בזאת על ידי חבר המועדון, כי כל המידע אשר נאגר במאגר המידע של מועדון לקוחות שוק הנמל, יחשב לקניינה של החברה, וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות על כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. חבר המועדון מסכים בזאת, כי שימוש בפרטיו האישיים כאמור לעיל, לא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי שהוא.

חבר מועדון הלקוחות יהא אחראי לעדכן את החברה על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת שניתן יהיה לאפשר קשר רציף עמו.

חבר מועדון שאינו מעוניין לקבל איזשהו מידע מאת החברה באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, הודעותSMS וכיו”ב, יודיע על כך לחברה באמצעות שליחה דואר אלקטרוני לכתובת: info@shukhanamal.co.il

6. הוראות כלליות

תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות והחברות במועדון לקוחות שוק הנמל, וכל חבר במועדון הלקוחות יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון.

הנוסח המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה הידוע בכתובת: www.shukhanamal.co.il . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או להחליף בכל עת את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינוי התקנון יחייב את מועדון לקוחות שוק הנמל אך ורק הנוסח החדש של התקנון.

החברה הינו בעלת הסמכות הבלעדית לפירוש הוראות התקנון.

החברה תהא רשאי בכל עת להחליט לבטל חברות של לקוח במועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החברה תהא רשאי להודיע לאלתר ובכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות מועדון לקוחות שוק הנמל.